Infrastruktura portowa nad Jeziorem Ryńskim

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim w Rynie

Zakres prac obejmował:

1. przebudowę i budowę ciągu pieszego oraz pieszo – rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi

2. modernizację istniejących pomostów stałych

3.  przebudowę i budowę infrastruktury technicznej: oświetlenia terenu i kanalizacji deszczowej z której po podczyszczeniu w separatorach z osadnikiem lub poprzez poduszki sorpcyjne w studzienkach wody opadowe odprowadzane zostały do jeziora Ryńskiego.