Dotacje z funduszy unijnych

Nasze przedsiębiorstwo z powodzeniem korzysta ze środków z funduszy unijnych:

  1. W 2008 roku podpisaliśmy umowę w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje
    w przedsiębiorstwa
    . Na zakup żurawia wieżowego marki FM Gru 1355.
  2. W 2010 roku podpisaliśmy umowę w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje
    w przedsiębiorstwa
    . Na zakup podnośnika montażowego na podwoziu w celu podniesienia konkurencyjności firmy.

Składaliśmy też dwa wnioski w ramach Funduszy Strukturalnych działanie 2.3, które zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia jednak instytucja finansująca PARP nie posiadała wystarczających środków finansowych.